Eettiset periaatteet


Eettiset periaatteet (koskevat kaikkia voimistelijoita, valmentajia, johtokunnan ja jaostojen jäseniä, muita toimihenkilöitä sekä lasten ja nuorten vanhempia).


Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus

JyVo:n toiminnassa mukana olevat ottavat huomioon muut ihmiset ja ympäröivän yhteiskunnan, käyttäytyvät hyvin ja kunnioittavat kaikessa toiminnassa kanssaihmisiä. Suvaitsemattomuus, toisten pilkkaaminen, nimittely ja muunlainen väheksyminen eivät kuulu toimintatapoihimme.


Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tavoitteena on kasvattaa toiminnassa mukana olevista sosiaalisia, terveitä, aktiivisia, positiivisia, osaavia ja yhteiskuntakelpoisia ihmisiä. Valmentajamme ja ohjaajamme sekä muut toiminnassa mukana olevat valistavat terveyteen vaikuttavista asioista.


Vastuu kasvatuksesta

JyVo tarjoaa jäsenilleen turvallisen voimistelun toimintaympäristön. Toiminnassa mukana olevat ohjaajat ja valmentajat tietävät tehtävänsä ja vastuunsa ja he toimivat voimistelijalähtöisesti. Seuran valmentajilta edellytetään Et ole yksin verkkokoulutuksen suorittamista. 
Ohjaajat ja valmentajat ovat lasten ja nuorten tukena ja turvana myös urheilutoiminnan ulkopuolella. Lasten kehitystä pyritään tukemaan kokonaisvaltaisen kehittymisen näkökulmasta niin, että seuran, kodin ja koulun yhteistyö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja auttaisi sekä kannustaisi nuoria kehittämään itseään urheilun lisäksi myös opiskelussa ja niissä sosiaalisissa ympyröissä, joihin he kuuluvat.
Seuran ohjaajat kannustavat nuoria aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen niin harjoittelussa kuin muussakin elämässä. Seuran ohjaajia ja valmentajia koulutetaan mahdollisuuksien mukaan ja pyritään kehittämään heistä entistä osaavampia ohjaamaan toimintaan osallistuvia nuoria myös yksilöllisesti.


Epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Seuralla on selkeä toimintatapa epäasialliseen käytökseen puuttumiseen: ennaltaehkäisy, puheeksi ottaminen, sovittelu ja jatkotoimenpiteet. Hyödynnämme myös Voimisteluliiton Turvallisesti voimistelussa käsikirjaa.


Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus

Seuran toiminnassa mukana olevia kasvatetaan suvaitsevaisuuteen. JyVon tavoitteena on opettaa jäseniään kunnioittamaan erilaisuutta ja hyväksymään toimintaansa kaikki yhteisiä sääntöjä noudattavat jäsenet ihonväriin, kansallisuuteen, uskontoon, kieleen tai sukupuoleen katsomatta. Seura ei hyväksy rasismia missään muodossa.


Sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen

Seuran toiminnassa kannustetaan tasa-arvoon ja toisten ihmisten kunnioittamiseen. Tehtäviä jaetaan kykyjen mukaan sukupuoleen tai ikään katsomatta. Organisaatiossa ei hyväksytä sukupuolista tai seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä.


Antidoping 

Seuran tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen urheiluun. Seuramme kilpavalmentajat ja edustusurheilijat suorittavat SUEK:n Puhtaasti paras ja Reilusti paras verkkokoulutukset, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Seuralla on nimetty antidopingvastaava.


Yleisön turvallisuus ja viihtyvyys

Seuran järjestämissä tilaisuuksissa pyritään maksimoimaan yleisön viihtyvyys erilaisten palvelujen ja varsinaisen tapahtuman ympärille järjestetyllä oheistoiminnalla. Seura noudattaa laeissa ja säädöksissä annettuja määräyksiä muun muassa koulutettujen järjestyksenvalvojien määrään ja turvallisuuteen liittyvissä seikoissa. Tavoitteena on saada urheilijat ja muut tapahtumaan osallistujat tuntemaan olonsa turvalliseksi.


Vastuullinen taloudenpito ja tuloksellisuus

Taloudenpidossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta. Seura toimii siten, että talous on terveellä ja rehellisellä pohjalla toiminnan pitkäjänteisen takaamisen turvaamiseksi. Toimimme tehokkaasti, kannattavasti ja resursseja tarkoituksenmukaisesti käyttäen. Siten luomme edellytykset toiminnan laadukkaalle ylläpitämiselle, jatkuvalle parantamiselle ja jäsenistön hyvinvoinnille. Kehittämällä jatkuvasti toimintajärjestelmiämme takaamme toimintamme korkean tason ja laadukkaan toimintaympäristön.


Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen

Arvostamme toiminnassamme ympäristöä toimimalla luonnonvarojen kannalta pitkäjänteisesti kestävällä ja parhaalla käyttökelpoisella tavalla. Seura edistää kestävää kehitystä ja sen hengessä vaikutamme niin, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia puhtaasta luonnosta. Emme roskaa tai likaa ympäristöämme. Suosimme joukkoliikennettä ja kimppakyytejä sekä kävelyä ja pyöräilyä. Kierrätämme käyttökelpoiset urheiluvälineet. Toimistotyössä vähennämme paperinkulutusta ja vältämme tarpeetonta energiankulutusta